Privātuma politika – sniedz fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, datu aizsardzību un citām darbībām ar datiem, kas tiek veiktas personas datu apstrādes laikā.

Visu pirms vēlamies Jūs informēt, ka edigoods.com mājas lapa ir galvenokārt paredzēta lietošanai Juridiskām personām. Tātad ar to saprotot, ka šīs mājas lapas lietošanai mēs  neesam paredzējuši ievākt privāta rakstura informāciju, ja nu vienīgi gadījumos, kad klients šādu informāciju, paša iniciatīvas dēļ, ir mums to nosūtījis vai mūsu mājas lietošanas optimizēšanai tiek ievāktas sīkdatnes.

Privātums un personas datu apstrāde.

Politikā personas datu apstrāde un tās noteikumi attiecas uz fiziskas personas datu apstrādi. Politika nav attiecināma uz juridisku personu, taču ir attiecināma uz šīs juridiskās personas saistīto fizisko personu, piemēram, amatpersonu, pārstāvi, darbinieku.

Personai vai klientam sazinoties ar EDIGOODS pa tālruni, izmantojot e-pastu, piemēram, info@edigoods.lv vai kādu citu EDIGOODS e-pasta adresi, vai izmantojot citu tiešas vai attālinātas saziņas kanālus, t.sk. kontaktformas, kurā var attālināti ievadīt datus, attiecīgā persona atklāj savus personas datus (piemēram, vārdu uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu). Sniegto informāciju un personas datus EDIGOODS izmanto, lai apstrādātu saņemto pieprasījumu. Pieprasījumi, ierosinājumi, sūdzības, vēstules u.tml., kuras ir anonīmas, EDIGOODS neapstrādā un neatbild uz tām.

EDIGOODS veic personas datu apstrādi pirms pakalpojuma, pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai. EDIGOODS var apstrādāt personas datus arī savu leģitīmo interešu aizstāvībai, piemēram parāda vai zaudējumu atgūšanai un piedziņai, kas attiecas tikai un vienīgi uz attiecīgo personu.

EDIGOODS var apstrādāt personas datus, iegūstot tos no pašas personas, klienta, tā līgumiskā vai likumiskā pārstāvja, darbiniekiem, u.tml., publiskajiem reģistriem, vai citām Trešajām personām*. Trešā persona* – juridiska vai fiziska persona, kas nav EDIGOODS vai klients.

Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai:

 1. nodrošinātu Jūsu ierīcei, ekrāna izmēram un pārlūkprogrammai vispiemērotāko mājaslapas apskates un tehnisko risinājumu;
 2. atbildētu uz Jūsu informācijas pieprasījumiem;
 3. novērstu vai atklātu krāpniecību vai citus noziegumus;
 4. nodrošinātu Jūsu datu drošību.

Personas dati, kurus pamatā apstrādā un izmanto EDIGOODS pakalpojumu sniegšanai, ir tikai un vienīgi Juridisko personu dati.

Personas datu apstrādes nolūks, pamats un glabāšanas termiņš.

Pakalpojumu vai sadarbības līgumu noslēgšanai, izpildei, uzraudzībai;

EDIGOODS tiesisko interešu aizsardzībai, zaudējumu un iespējamu nelikumību novēršanai, personas datu, noliktavas, preču, informācijas sistēmu aizsardzībai un drošības uzturēšanai. Sakarā ar minētajiem nolūkiem EDIGOODS personas datu apstrādei var izmantot EDIGOODS akceptētus personas datu apstrādātājus, pieprasot veikt datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.sk. attiecībā uz datu drošības pasākumiem.

Mārketinga nolūkiem saņemot personas vai klienta piekrišanu. EDIGOODS sakarā ar Politikā minētajiem nolūkiem ir tiesīgs aktualizēt un atjaunināt klienta vai sadarbības partnera un ar pakalpojumu sniegšanu saistītos personas datus. EDIGOODS ir tiesīgs veidot un uzturēt personas datu sarakstus, noteikt un ieturēt maksas, kuras pienākas EDIGOODS saskaņā ar pakalpojumu sniegšanu.

Pamats un Likums.

EDIGOODS ir tiesīgs un veic personas datu apstrādi uz likumu (normatīvo aktu) pamata, lai izpildītu to prasības un EDIGOODS ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem uzliktos pienākumus, kā arī, lai īstenotu tiesības, kuras EDIGOODS paredz likums.

Ja personas datu apstrāde izriet no likumiem, EDIGOODS šādai personas datu apstrādei personas vai klienta piekrišana nav nepieciešama.

Līgums.

EDIGOODS apstrādā personas datus līguma noslēgšanai, līguma pušu saistību izpildei, EDIGOODS darbību nodrošināšanai un veikšanai pakalpojuma līguma ietvaros. EDIGOODS ir tiesīgs nodot un saņemt personas datus Politikas 6. punktā norādītajos gadījumos Trešajām personām.

Leģitīmā interese.

EDIGOODS apstrādā personas vai klienta personas datus EDIGOODS leģitīmo interešu aizsardzībai, pakalpojumu sniegšanas monitoringam un drošībai, lai EDIGOODS leģitīmās interesēs novērstu iespējamu EDIGOODS pakalpojumu izmantošanu negodprātīgiem un nelikumīgiem mērķiem, kā arī šajā sakarā veiktu pārbaudes un izmeklēšanu.

Piekrišana.

EDIGOODS ar personas vai klienta piekrišanu apstrādā personas datus mārketinga nolūkiem, tajā skaitā mārketinga kampaņām un to īstenošanai, EDIGOODS uzņēmuma pakopojumu reklamēšanai, personalizētu piedāvājumu izstrādei un nosūtīšanai.

Datu apstrāde, glabāšana un dzēšana.

EDIGOODS glabā personas datus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā, kā arī personas datu glabāšanas termiņš var būt noteikts pakalpojumu, sadarbības līgumos un citos ar to saistītajos dokumentos. Izbeidzoties personas datu glabāšanas termiņam vai nolūkam, EDIGOODS dzēš personas datus. EDIGOODS ir tiesīgs noteiktos gadījumos noteiktiem personas datiem noteikt jaunu nolūku, ja tas ir pamatoti nepieciešams (piemēram, normatīvo aktu prasību izpildei vai leģitīmās intereses aizstāvībai). EDIGOODS var nodot personas datus Trešajai personai, lai izpildītu EDIGOODS saistošo normatīvo aktu prasības, kā arī pakalpojuma, sadarbības u.c. līgumu izpildei, pakalpojuma sniegšanas un darbības nodrošināšanai, klienta uzdevuma (pilnvarojuma) izpildei.

 1. EDIGOODS apstrādā personas datus, kas ir pieejami publiskajos un privātajos reģistros, datu bāzēs publiskajos avotos un interneta vietnēs vai saņemti no Trešās personas, uzņēmuma un iesniegti EDIGOODS, ievērojot Trešajai personai saistošos normatīvos aktus.
 2. Normatīvajos aktos noteikto EDIGOODS pienākumu, pakalpojumu līgumu izpildei un pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, sadarbības līguma izpildes nodrošināšanai, kā arī EDIGOODS darbības nodrošināšanai, EDIGOODS var saņemt un nodot, apstrādāt personas datus:
  1. kompetentām iestādēm (piemēram, Zāļu valsts aģentūrai, Veselības inspekcijai, Pārtikas veterināram dienestam u.tml.)
  2. vietējām un ārvalsts nodokļu administrācijas iestādēm nodokļu administrēšanas nolūkiem;
  3. nodokļu un citām kompetentām iestādēm finanšu pārskatu iesniegšanai, t.sk. konsolidētā pārskata vajadzībām;
  4. valsts publiskajiem reģistriem (piemēram, komercreģistrs, parādnieku reģistrs u.c.), gadījumā, t.sk. saistību pret EDIGOODS nepienācīgas izpildes vai neizpildes gadījumā;
  5. pasta iestādei un pasta pakalpojuma sniedzējiem, lai nodrošinātu sūtījumu, korespondences ar klientu/ tā pilnvarnieka vai pārstāvi, sūtīšanu un saņemšanu;
  6. sadarbības partneriem – pakalpojumu nodrošinātājiem;
  7. kredītiestādēm un finanšu iestādēm saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
  8. juridiskajiem un citiem konsultantiem;
  9. arhivēšanas nolūkiem un EDIGOODS pamatdarbības nodrošināšanai;
  10. personai – kreditoram, gadījumā, ja EDIGOODS prasījumu tiesības tiek cedētas šādai personai saistībā ar pakalpojuma līgumu pārņemšanu;
 3. Ar šo Klients ir informēts un piekrīt tam, ka:
  1. Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, vai pakalpojumu līguma izpildes nodrošināšanai, EDIGOODS var būt nepieciešamība nodot personas datus Trešajai personai vai uzņēmumam, kas piedalās pakalpojuma izpildes nodrošināšanā.
  2. Trešā persona var būt reģistrēta un darboties ārpus ES vai EEZ, un kuru Eiropas Komisija nav iekļāvusi to valstu sarakstā, kurās personas datu aizsardzība ir pietiekamā līmenī). Tādējādi klientam ir zināms, ka EDIGOODS nevar nodrošināt, lai personas dati tiktu apstrādāti atbilstoši līdzvērtīgām prasībām, kādas ir spēkā ES vai citā valstī, kurā personas datu aizsardzība ir pietiekamā līmenī, atbilstoši ES prasībām;
  3. Profilēšana, automātisko lēmumu pieņemšana 6.1. EDIGOODS var apstrādāt personas datus profilēšanas nolūkiem, kas ir automātiska personas datu apstrāde, ko izmanto, lai izvērtētu un analizētu noteiktas klienta individuālās iezīmes. EDIGOODS profilēšanu izmanto analīzes veikšanai, riska pārvaldībai, dažādu atskaišu sagatavošanai.

Personas kā datu subjekta tiesības.

Persona vai klients ir tiesīgs gūt ieskatu par personas datiem, kādus EDIGOODS apstrādā, kādiem nolūkiem tie izmantoti un iegūti, kādi ir to glabāšanas termiņi un kas ir šo personas datu saņēmēji, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus. Persona var saņemt par sevi tos personas datus, kurus tas ir iesniedzis un EDIGOODS apstrādā uz personas piekrišanas vai līguma pamata. Personai un klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, kas sniegta personas datu apstrādei, kas pamatota uz leģitīmo interesi, kā arī mārketinga nolūkiem, t.sk. profilēšanu šim nolūkam. Persona vai klients var pieprasīt EDIGOODS personas datu labošanu, ja tie ir mainīti vai citu iemeslu dēļ ir īstenībai neatbilstoši, ja vien to neaizliedz vai neierobežo spēkā esošie normatīvie tiesību akti un tiesības apstrādāt personas datus. Persona vai klients jebkurā brīdī var pieprasīt EDIGOODS, lai tas pārtrauc šīs personas datu apstrādi, izņemot gadījumu, ja šāda datu apstrāde ir EDIGOODS tiesības un ja pienākumi attiecībā uz datu apstrādi izriet no normatīvajiem aktiem, vai nepieciešami, lai EDIGOODS spētu izpildīt vai nodrošināt pakalpojuma līguma izpildi un nodrošinātu darbību. Klienta vai personas tikt ierobežotas attiecībā uz personas datu apstrādi un informācijas par to iegūšanu tiesības var normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī Trešo personu vai Grupas uzņēmumu konfidencialitātes un tiesisko interešu nodrošināšanai, un saistībā ar EDIGOODS darbības specifikas un nozares prakses apsvērumu dēļ. Persona vai klients nav tiesīgi saņemt informāciju par tehnoloģiskajiem risinājumiem un jautājumiem, drošības un iekšējas kontroles sistēmām, iekšējiem procesiem un citiem iekšējiem darbības jautājumiem, un komercnoslēpumu. Persona var sazināties saistībā ar personas datu apstrādes jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu apstrādi, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz info@edigoods.com ar norādi “Data protection”. EDIGOODS sniedz atbildi uz tādiem iesniegumiem, pieprasījumiem, u.tml., kuros iesniedzējs ir identificējams; pieprasījumi tiek izskatīti pēc iespējas ātrākā laikā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Sīkdatņu (Cookies) politika.

Mēs izmantojam īslaicīgās (sesiju) un ilgtermiņa (pastāvīgās) sīkdatnes. Sesiju sīkdatnes atļauj mums izsekot Jūsu darbībām viena apmeklējuma sesijas ietvaros, bet tās pēc apmeklējuma netiek saglabātas Jūsu iekārtā. Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu iekārtā starp sesijām. Mēs tās izmantojam, lai autentificētu Jūs un atcerētos Jūsu iestatījumus.

Lietojam arī trešās puses sīkdatnes, lai nodrošinātu drošu un ērtu mājaslapas darbību, kā arī iekšējās statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par apmeklētāja darbībām mājaslapā un analizētu apmeklētāju mājaslapas lietošanas pieredzi.

Šīs sīkdatnes ir obligātas mājaslapas darbībai, taču tiek izmantotas arī neobligātas, kuru izmantošanai Jūs varat nepiekrist. Tādā gadījumā mājaslapā netiks ielādēts kods, kas izsauc šo neobligāto sīkdatņu darbību. Kā neobligātās sīkdatnes mēs izmantojam “Google Analytics” pakalpojumu, kas nosūta datus par lietotāja darbībām uz Google serveriem. Google privātuma politika nepieļauj iesūtīt personu identificējošu informāciju, tādēļ aicinām piekrist šo neobligāto sīkdatņu izmantošanai.

 

SAITES UZ CITĀM MĀJASLAPĀM

Lūdzam ņemt vērā, ka mūsu privātuma politika neattiecas uz citām mājaslapām, uz kurām Jūs varat nokļūt caur mūsu mājaslapu.

IZMAIŅAS

Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija ir publicēta šajā mājaslapā.